IPJ Vâlcea angajează prin încadrare directă din sursă externă!

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2) şi (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi a Notei – Raport nr. 37083/2016 a Inspectorului General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 95, organizează, CONCURS!

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea funcţiei de agent principal din cadrul Poliţiei Staţiunii Voineasa – Compartimentul Rutier, poziţia 631/b din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, prin încadrare directă, din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului.

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea /inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani;
k) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă înălţime minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
n) să deţină permis de conducere categoria „B”.
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţiile de la lit. d, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la lit. l) şi m) se realizează cu ocazia examinării medicale. Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:
a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Secţiunea a-III-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea criteriilor prevăzute de Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne).
Proba scrisă va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, de tip grilă, care va avea loc în data de 31.01.2016.
Calendarul de desfăşurare al concursului este prevăzut în Anexa nr. 1.
Tematica şi bibliografia de concurs, stabilite de către comisia de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2.
În vederea participării la testul scris candidaţii trebuie să fie declaraţi apt psihologic, apt medical şi admis la proba de evaluare a performanţei fizice.
Proba de evaluare a performanţei fizice este eliminatorie şi se face potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I., şi constă în:
a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.
La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii care sunt declaraţi „apt” medical şi „apt” psihologic.
Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, precizate în Anexa nr. 3 după cum urmează:
– grupa I – până la 30 de ani, inclusiv ;
– grupa a II-a – de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
– grupa a III-a – de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
– grupa a IV-a – de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
– grupa a V-a – de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
– grupa a VI-a – peste 51 de ani.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, minimum media finală 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.
Proba de evaluare a performanţei fizice nu este luată în calcul la stabilirea notei finale, însă în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea între aceştia se realizează pe baza notei la proba de evaluare a performanţei fizice.
Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.
Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.
Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor.
Admiterea contestaţiei la proba de evaluare a performanţei fizice are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.
Rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice se afişează la sediul unităţii unde s-a desfăşurat proba şi pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea, respectiv: www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs.
Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include baremele stabilite la fiecare probă, pe grupe de vârstă, este prevăzută în Anexa nr. 3.
Atenţie! – Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus sau prin consultarea avizierului unităţii.
Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.
Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs constituită la nivelul unităţii din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 31.01.2017.
Testul grilă constă în 60 de întrebări x 0,15 puncte fiecare, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Ora şi locul unde se va desfăşura proba test scris se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea: www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs precum şi prin afişare la avizierul unităţii.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba test scris se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vâlcea, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de maxim 48 de ore de la depunerea acestora.
Admiterea/respingerea contestaţiei se vor comunica prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs precum şi la avizierul unităţii.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.
Atenţie! Notele acordate la proba test scris şi rezultatele finale se comunică candidaţilor după finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizierul unităţii, cu menţionarea orei de afişare, de la care se calculează termenul de depunere a contestaţie şi se postează pe pagina de internet a unităţii.

Secţiunea a-IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

Nota finală reprezintă nota obţinută la testul scris.
Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului, în ordinea descrescătoare a notei finale obţinute la testul scris.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea între aceştia se realizează pe baza notei la proba de evaluare a performanţei fizice.
În caz de egalitate, chiar şi după aplicarea criteriului de departajare al notei la proba fizică, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, pe baza tematicii şi bibliografiei stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a unităţii, precum şi la avizierul unităţii.
În eventualitatea susţinerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a unităţii, www.vl. politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.
Candidatul declarat „admis” la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, i se va acorda, gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni.
După încadrarea ca poliţist, agentului de poliţie nu-i pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Secţiunea a-V-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaţilor se va face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea în perioada 12-16.12.2016 în intervalul orar 10.00-14.00.
Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet (cu excepţia fişei medicale-tip) şi vor cuprinde următoarele documente:
• cererea de înscriere (Anexa nr. 4) şi CV (Anexa nr. 5);
• documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de bacalaureat), în original, care în prezenţa candidatului va fi xerocopiat (după xerocopiere originalul va fi înmânat candidatului). Sunt acceptate adeverinţe de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data finalizării studiilor. (Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ).
• actul de identitate, carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care atestă vechimea în muncă şi, dacă este cazul ale livretului militar;
• certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
• autobiografia (Anexa nr. 6) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 7);
• o fotografie color 9 x 12 cm;
• copia permisului de conducere categoria B.
• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 8). În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016;
• Fişa medicală va fi depusă în intervalul de timp menţionat în calendarul, anexă la prezentul anunţ (Anexa1).
Cu ocazia înscrierii candidaţii vor prezenta în original documentele solicitate care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenta candidatului originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

Atenţie ! Dacă în dosarul de recrutare, candidatul depune o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, aceasta va fi acceptată fără a fi necesară realizarea unei xerocopii. Documentele vor fi depuse într-un dosar plic.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul şi doar la sediul unităţii.
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.
De asemenea, şi completarea dosarelor de recrutare se face personal.
Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 16.12.2016, orele 14.00 nu vor mai fi primite dosare de recrutare.
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaţilor ale căror dosare au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Secţiunea a-VI-a – Reguli privind evaluarea psihologică şi examinarea medicală

Întrucât evaluarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.
Rezultatele la evaluarea psihologică se afişează prin postare pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.
În perioada 09.01.2017-13.01.2017 candidaţii declaraţi „apt” la evaluarea psihologică, se vor prezenta la Centrul Medical Judeţean Vâlcea, în vederea examinării medicale.
Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea de evaluări medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă Centrului Medical Judeţean Vâlcea de către comisia de concurs. Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.01.2017 la sediul acesteia. Fişa medicală-tip este un document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizată până la data de 13.01.2017 (după această dată dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip).

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

– Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
– Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs;
– Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a I.P.J. Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, secţiunea carieră – posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza numai prin aceste modalităţi. În perioada concursului, pe paginile de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de acest concurs;
– La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening) şi vor prezenta actul de identitate;
– În cadrul probei test scris, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză;
– Fişa postului scoasă la concurs se poate consulta la cerere de către candidaţi;
– Relaţii suplimentare se pot solicita membrilor comisie/secretarului cu ocazia depunerii dosarelor de recrutare sau la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0250/703113.
Mai multe detalii pe site-ul de Internet al IPJ Vâlcea https://vl.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-pentru-ocuparea-functiei-de-agent-principal-din-cadrul-i-p-j-valcea-politia-statiunii-voineasa-compartimentul-rutier-prin-incadrare-directa-cu-recrutare-din-sursa-externa