COMUNA VAIDEENI A FINALIZAT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEA”

COMUNA VAIDEENI, în calitate de beneficiar al Contractului de finanțare nr. 6894 din 28.05.2021, a finalizat implementarea proiectului “CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA”, Cod SMIS 136814, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.
Data începerii proiectului a fost 28.05.2021, iar data finalizării implementării proiectului este 31.12.2024.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Vaideeni, județul Vâlcea la serviciile de asistența medicala comunitara furnizate integrat cu cele sociale si educaționale.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă realizarea unui centru comunitar integrat în comuna Vaideeni ce va furniza servicii medicosocio-educaționale în scopul identificării problemelor cu care se confrunta persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, a îmbunătățirii indicatorilor stării de sănătate, a nivelului de trai al populației prin acțiuni de prevenție si intervenție specializata, precum si prin creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate si a sporirii gradului de incluziune sociala a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.
Rezultatele obținute în urma finalizării implementării proiectului sunt:
 1 centru comunitar integrat creat în comuna Vaideeni, județul Vâlcea
Valoarea totală a proiectului este 1.467.086,26 lei, din care:
 478.350,90 lei, valoare eligibilă, din care:
334.845,63 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
133.938,25 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
9.567.02 lei, valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului;
 988.735,36 lei valoare totală neeligibilă.
Grupul țintă este reprezentat de persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (cele care se regasesc sau se vor regasi, în viitor, într-una dintre urmatoarele categorii: nivel economic sub pragul saraciei; somaj; nivel de educație scazut; dizabilitate; boli cronice; boli aflate în faze terminale, care necesita tratamente paliative; graviditate; vârsta a treia; vârsta sub 18 ani; fac parte din familii monoparentale; risc de excluziune sociala; alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical ) sau social (persoane sau familii care sunt în risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boala, dizabilitate, saracie, dependența de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economica si sociala), cu accent pe populația de etnie roma din comuna Vaideeni, județul Vâlcea. Din datele statistice preluate de la Institutul Național de Statistica si având în vedere capacitatea pe care o va avea centrul comunitar integrat, precum si intenția populației de a solicita serviciile care vor fi prestate în cadrul centrului, estimam un numar de 500 beneficiari direcți ai rezultatelor proiectului, reprezentând aproximativ 12,67% din populația totala a comunei Vaideeni. Tot în categoria beneficiarilor direcți includem si 2 persoane care vor fi angajate, pe baza de contract individual de munca, în urma finalizarii infrastructurii necesare desfasurarii activitaților specifice centrului comunitar integrat. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt cei 3946 locuitori ai comunei Vaideeni (conform rezultate finale recensamant populatie 2011), respectiv comunitatea în ansamblu, care are nevoie de sensibilizare, prevenire si combatere a situațiilor de dificultate sau risc.
În ceea ce privește impactul investiției la nivelul comunei Vaideeni județul Vâlcea, realizarea unui centru comunitar integrat, va avea ca finalitate:
 cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii medico-socio-educaționale;
 prevenirea sau limitarea situațiilor de dificultate ori vulnerabilitate în care se gasesc beneficiarii, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala;
 cresterea calitații vieții beneficiarilor;
 promovarea participarii beneficiarilor la viața sociala;
 sprijinirea beneficiarilor prin dezvoltarea de rețele/ grupuri de sprijin;
 sensibilizarea comunitații în legatura cu prevenirea violenței asupra persoanelor vulnerabile;
 furnizarea de servicii medico-socio-educaționale de calitate oferite beneficiarilor în raport cu nevoile lor, prin personal calificat care acționeaza cu profesionalism, respect si empatie fața de acestia.
Pentru informații suplimentare poate fi contactat domnul BĂLUȚĂ ACHIM-DANIEL, reprezentant legal (PRIMAR) al comunei VAIDEENI, la telefon 0250865009, email: primaria.vaideeni@yahoo.com.

COMUNA VAIDEENI
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro|facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României