Soarta căminelor de bătrâni, în mâinile Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Vineri, 11 martie 2016 – ora 14.00, la sediul MMFPSPV din București a avut loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de interes naţional “Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”, organizata la cererea unui numar de 16 cămine de persoane vârstnice înființate din spitalele desființate.

Participanții la dezbatere au fost: Reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), reprezentanta Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), reprezentanți ai căminelor pentru persoane vârstnice și ai autorităților publice locale.
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului de Interes Național „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice” vizează finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice într-un procent de maxim 30% din standardul minim de cost la nivel național, aprobat prin H.G. 978/2015, pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate angajat al căminului pentru persoane vârstnice sau cu care acesta a încheiat contract de prestări servicii pentru activitățile de evaluare, elaborare, implementare plan de intervenție, plan de îngrijire și asistență, management de caz.
Având în vedere faptul că organizarea dezbaterii a fost solicitată de reprezentanții căminelor pentru persoane vârstnice înființate prin desființarea unor unități sanitare, în cadrul Programului de Interes Național, aprobat prin H.G. nr.212/2011, precum și faptul că cea mai importantă observație la proiectul de hotărâre a Guvernului supus dezbaterii a fost alocarea sumelor prevăzute în program numai pentru aceste centre, nu pentru toate căminele publice pentru persoane vârstnice, reprezentanții MMFPSPV au precizat:
 dedicarea Programului de interes național supus dezbaterii numai celor 19 cămine nu este posibilă, deoarece programul propus nu este o continuare a Programului de interes național aprobat prin HG nr.212/2011 (care s-a încheiat și, în consecință, nu mai poate fi prelungit), ci este un program de interes national care se adresează tuturor căminelor publice pentru persoane vârstnice, în categoria acestora fiind incluse și cele înființate prin desființarea unor unități sanitare, în cadrul PIN derulat în baza HG nr.212/2011.
 una dintre condițiile acordării finanțării în baza Programului de interes național, aprobat prin H.G. nr.212/2011 a fost înființarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice potrivit prevederilor Legii nr.17/2000.
În consecință, după încheierea finanțării de la bugetul de stat, căminele trebuiau să își asigure finanțarea potrivit mecanismului prevăzut de Legea nr.17/2000, conform căruia cheltuielile de funcționare se asigură din contribuțiile persoanelor beneficiare/reprezentanții legali obligați la întreținere, subvenții de la bugetul local/al județului și subvenții de la bugetul de stat.
De asemenea, s-a menționat faptul că unul din scopurile PIN aprobat prin HG nr.212/2011, a fost acela de creștere a responsabilității autorităților publice locale pentru asigurarea calității vieții persoanelor vârstnice care suferă de afecțiuni cronice, generatoare de dependență și sprijinirea acestora în efortul de a oferi condiții decente de îngrijire și suport în regim instituționalizat.
Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale și ai căminelor pentru persoane vârstnice, participanți la dezbaterea publică din data de 11 martie 2016, au subliniat următoarele aspecte:
 procentul de 30% din standardul minim de cost la nivel național pentru căminelepentru persoane vârstnice, prevăzut în actualul proiect de hotărâre, este mult prea mic pentru a se asigura funcționarea acestora;
 de asemenea, s-a solicitat să nu fie eligibile numai cheltuielile cu salariile personalului de specialitate;
 s-a solicitat în mod expres ca banii prevăzuți în proiectul de hotărâre supus dezbaterii să fie destinați în exclusivitate susținerii celor 19 cămine pentru persoane vârstnice înființate ca urmare a reorganizării unităților sanitare (prin PIN aprobat de HG nr.212/2011), având în vedere faptul că aceste cămine au preluat beneficiari care se aflau în cele mai grave situații. De asemenea, au solicitat ca procentul să fie de cel puțin 50% din standardul minim de cost;
 s-a solicitat indicarea unor modalități concrete de acțiune pentru perioada imediat
următoare, ținând cont de faptul că nu mai au bani de funcționare decât până la sfârșitul lunii martie, precum și analizarea posibilității de a fi ajutați din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;
 este necesar să fie identificată o modalitate permanentă de finanțare a cheltuielilor
de funcționare, motiv pentru care termenul de derulare a proiectului numai până la data de 30.11.2016 nu este agreat;
 una din modalitățile identificate de reprezentanții căminelor pentru a putea funcționa, ar fi ca acestea să fie preluate de către Consiliile Județene, în subordinea Direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului sau modificarea Legii nr. 17/2000, care să permită finanțarea căminelor din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Dezbaterile s-au concluzionat cu următoarele aspecte:
1. Se va realiza o notă de informare către Consiliile Județene, Președintele Asociației Directorilor de servicii publice specializate în asistență socială și protecția copilului, Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor și Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, în vederea clarificării modului de funcționare și finanțare a căminelor pentru persoane vârstnice prevăzut de Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.512/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru a descentralizării nr.195/2006, etc. Este necesară inclusive clarificarea obligației încheierii contractelor pentru servicii sociale (potrivit modelului aprobat prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.71/2005), pentru, spre exemplu, beneficiarii căminelor pentru persoane vârstnice încadrați în grad de handicap în vederea asigurării sumelor necesare prestării serviciilor pentru aceste persoane, din sumele alocate de la bugetul de stat, fundamentate în baza standardului minim de cost la nivel național, aprobat prin H.G. nr.978/2015;
2. Autoritățile administrației publice locale pot iniția un demers în vederea adoptării unei hotărâri prin care Guvernul să aloce bani din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;
3. Se va analiza posibilitatea majorării procentului prevăzut în proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului de interes național, de la 30%, la 50% din standardul minim de cost;
4. MMFPSPV va promova proiectul de hotărâre a Guvernului supus dezbaterii, fiind un instrument de finanțare necesar sprijinirii căminelor pentru persoane vârstnice pentru asigurarea sumelor necesare plății salariilor personalului de specialitate, cu atât mai mult cu cât acest capitol de cheltuieli nu poate fi acoperit din contribuțiile persoanelor beneficiare și este extrem de necesar în prestarea serviciilor cu respectarea standardelor minime de calitate.
În prezent, Căminul pentru persoane vârstnice Bălceşti a primit de la Consiliul Local Bălceşti suma de 300 mii lei şi de la Consiliul Judeţean Vâlcea suma de 300 mii lei, sume pentru care cele 65 de persoane vârstnice şi 30 de angajaţi le mulţumesc tuturor celor care au avut o contribuţie în acordarea acestora.

Director Căminul pentru persoane vârstnice Bălceşti
Mihai Gabriel Popescu