Situaţie dramatică! Ajutaţi cei 43 de bătrâni din Bălceşti să trăiască! Directorul Căminului de Bătrâni solicită alimente oamenilor cu suflet!

Căminul pentru persoane vârstnice Bălceşti a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Bălceşti, nr. 42/06.05.2011, ca serviciu social cu personalitate juridică, prin reorganizarea Spitalului Orăşenesc Bălceşti. Tot prin aceeaşi hotărâre de consiliu local s-a aprobat accesarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, program în baza căruia am fost finanţaţi până la sfârşitul anului 2015. În vederea continuării activităţii pe anul 2016 Consiliul Local Bălceşti a alocat suma de 246 mii lei, de asemenea Consiliul Judeţean Vâlcea a alocat într-o tranşă suma de 300 mii lei şi în a doua tranşa suma de 123 mii lei din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia acestuia.
Consiliul Judeţean Vâlcea, a inaintat trei adrese prin care se propune Consiliului Local Bălceşti transferul serviciului social prin preluarea de către acesta şi transformarea în centru de îngrijire şi asistenţă în structura DGASPC Vâlcea.
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Bălceşti din data de 25.08.2016, a avut pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind “Transmiterea acordului Consiliului Local Bălceşti, pentru transferul în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea a serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice Bâlceşti” , acesta fiind respins.
În şedinţa Consiliului Local Bălceşti din data de 28 septembrie 2016 a fost pe ordinea de zi şi “Proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti”, acesta nu a fost aprobat.
Prin adresa cu nr. 1309 din 10 octombrie 2016 pe care am înaintat-o domnului Primar Constantin Aleca şi spre ştiinţa Consiliului Local al oraşului Bălceşti, am prezentat situaţia de fapt şi anume: suntem unitate înfiinţată de către Consiliul Local, acesta refuză transferul către Consiliul Judetean, de asemenea refuză să ne desfiinţeze, solicitându-i domnului primar să propună Consiliului Local rectificarea bugetului în vederea cuprinderii în acesta şi a cheltuielilor de funcţionare ale Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti. Domnul primar a răspuns prin adresa nr. 15177 din 13.10.2016, unde nu menţionează că va solicita rectificarea bugetului considerând că se impune reorganizarea acestuia, iar în şedinţa de Consiliu Local, nu a venit nici cu propunerea de rectificare a bugetului pe care am solicitat-o, nici cu propunerea de reorganizare a unităţii, neprezentând nici adresa Consiliului Local.
În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Bălceşti din data de 16.11.2016, primarul a iniţiat şi pus pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâri având ca scop: primul încetarea activităţii căminului, al doilea măsuri ce privesc externarea beneficiarilor şi încetarea raporturilor de muncă ale angajaţilor, şi trei inventarierea şi predarea patrimoniului. Aceste trei proiecte de hotărâri au mai fost puse pe ordinea de zi la data de 28 septembrie 2016 în şedinţa ordinară a Comsiliului Local Bălceşti, dar într-un singur proiect intitulat: “Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti…” , proiect ce nu a fost aprobat.
În cadrul şedintei a fost contestată atât legalitatea împărţirii în trei hotărâri a unei singure hotărâri aşa cum a fost supusă aprobării şi respinsă în şedinţa Consiliului Local din data de 28 septembrie 2016, precum şi cvorumul necesar.
Secretarul oraşului Bălceşti nu a acordat avizul de legalitate pentru cele trei hotărâri, în consecinţă acestea nefiind adoptate. În procesul verbal al şedintei este consemnat modul cum s-au desfăşurat lucrările.
După şedinţa de mai sus, conform prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea 215/2016 a administraţiei publice locale, un număr de 6 consilieri, au depus la data de 23.11.2016, două expuneri de motive şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, pentru a fi introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.11.2016.
Prima expunere de motive şi proiect de hotărâre a Consiliului Local este înregistrată la nr. 17705 din 23.11.2016, şi se referă la: „Rectificarea bugetului local al oraşului Bălceşti cu suma de 470913 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, suma reprezentând cheltuielile de funcţionare ale Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti”.
A doua expunere de motive şi proiect de hotărare a Consiliului Local este înregistrată la nr. 17706 din 23.11.2016, şi se referă la: „Transferul Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Bălceşti, către Consiliul Judeţean Vâlcea, în structura D.G.A.S.P.C. Vâlcea”.
Ambele proiecte de hotărâri ale Consiliului Local au ca scop rezolvarea situaţiei critice în care se află unitatea, care are în prezent o datorie de 470913 lei, un număr de 43 beneficiari persoane vârstnice şi 29 de angajaţi care din luna august nu şi-au mai primit salariile, depunând în acest sens acţiune în instanţa pentru recuperarea acestora.
În convocarea înaintată consilierilor locali, semnată de primar, pentru şedinţa Consiliului Local din data de 29.11.2016, se află pe ordinea de zi decât proiectul de hotărâre a Consiliului Local înregistrat la nr. 17706 din 23.11.2016, referitor la: „Transferul căminului către Consiliul Judeţean Vâlcea, în structura D.G.A.S.P.C. Vâlcea”.
Proiectul de hotărâre a Consiliului Local care se referă la: „Rectificarea bugetului local al oraşului Bălceşti cu suma de 470913 lei, sumă reprezentând cheltuielile de funcţionare ale Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti”, nu a fost pus pe ordinea de zi a şedinţei din data de 29.11.2016.
Proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind transmiterea căminului către Consiliul Judeţean, nu prevede şi preluarea datoriei instituţiei, chiar dacă în eventualitatea aprobării transmiterii căminului către Consiliul Judeţean, datoria acestuia rămâne în sarcina Consiliului Local.
În şedinţa Consiliului Local din data de 29.11.2016, primarul a solicitat modificarea ordinei de zi prin introducerea proiectului de hotărâre iniţiat de un număr de 6 consilieri locali, referitor la rectificarea bugetului local cu suma de 470913 lei, reprezentând cheltuielile de funcţionare ale căminului.
În urma supuneri la vot, cele două hotărâri iniţiate de cei 6 consilieri locali (5 PSD si 1PER), au avut un număr de 6 voturi pentru şi 7 voturi abţineri (5 PNL şi 1 PER).
Salariaţii instituţiei au depus acţiune în instanţă, prin care solicită plata drepturilor salariale legale aferente lunilor august, septembrie şi octombrie 2016, acţiunea făcând obiectul dosarului nr. 3027/90/2016, fiind pe rolul Tribunalului Vâlcea.
În prezent situaţia este următoarea: de două ori a fost supus Consiliului Local spre aprobare sub diferite forme atât transferul căminului către Consiliul Judeţean, cât şi desfiinţarea acestuia, ambele propuneri fiind respinse. Având în vedere aceste respingeri, a fost supusă spre aprobare rectificarea bugetului local cu suma de 470913 lei reprezentând datoriile unităţii şi aceasta a fost respinsă.
Având în vedere situaţia creată, subsemnatul am depus plângere penală în care am prezentat situaţia creată.
Solicităm ajutor constând în alimente pentru cei 43 de bătrani ai căminului din partea tuturor celor care îşi pot permit şi au suflet!

Popescu Gabriel Mihai,
Director Cămin pentru persoane vârstnice Bălceşti