Şedinţă maraton la Consiliul Judeţean Vâlcea

Anul 2016 la muncă. Vineri, 30 decembrie, ultima zi lucrătoare a anului, este programată o şedinţă ordinară de consiliu cu o ordine de zi încărcată, care va începe la ora 10.00.

Rectificare bugetară negativă

Printre proiecte de hotărâre propuse de Executivul Judeţean spre dezbatere se află şi unul privind rectificarea bugetului pe acest an. Din păcate, rectificarea bugetară este una negativă.
„În vederea înregistrării unei execuţii bugetare bune, la finele anului 2016 s-a efectuat analiza realizării veniturilor şi cheltuielilor pe cele 11 luni şi preliminarea acestora pe luna decembrie a.c. S-a constatat că, din cauza unor cauze obiective, unele categorii de venituri proprii nu se pot încasa la nivelul evaluat, fapt pentru care creditele bugetare aferente unor cheltuieli se diminuează”, se arată în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de hotărâre.
Propunerea de diminuare a veniturilor şi cheltuielilor făcută de Executivul Judeţean este de 375,0 mii lei. Odată cu rectificarea bugetară, prin proiectul de hotărâre se propune şi o rectificare a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016. Aici s-a înregistrat o economie după finalizarea uneia din investiţii: „În Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget, ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii “Înlocuire conductă tur termoficare între stâlpul 181 şi PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran termoizolate clasic”, s-a înregistrat o economie de 94,0 mii lei, faţă de nivelul fondurilor aprobate iniţial. Ca urmare acestui fapt, vă propun diminuarea fondurilor alocate pe anul 2016 la obiectivul menţionat cu suma de 94,0 mii lei. Totodată Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prin Nota de fundamentare nr. 29389/19.12.2016, aprobată de ordonatorul principal de credite, prezintă necesitatea şi oportunitatea efectuării unor modificări valorice în Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, în sensul renunţării la achiziţionarea aparatului medical “Electrocauter” pentru secţia OG 1 , prevăzut la poziţia nr. 27, şi cuprinderea în listă a aparatului “Autorefractometru-keratrometru”, cu o valoare estimată de 46.050 lei, necesar în secţia Oftalmologie pentru măsurarea dioptriilor şi a curburii corneei. Propunerea de efectuare a modificărilor valorice în Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea se face cu încadrarea în nivelul fondurilor aprobate iniţial din veniturile proprii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, se precizează în expunerea de motive.

Noi consilieri judeţeni

Vor fi validaţi ca şi consilieri judeţeni alţi membri supleanţi de pe listele Partidului Naţional Liberal şi ale Partidului Social Democrat, ca urmare a vacantării unor locuri prin demisia consilierilor care au fost aleşi parlamentari în 11 decembrie 2016, dar şi a demisiei din alte motive.
La Partidul Naţional Liberal, în locul lui Romulus Bulacu, ales senator, va intra în Consiliul Judeţean Cecilia Văduva. Tot de la PNL, în locul lui Ştefan Prală, ales în şedinţa din luna noiembrie ca administrator special la CET Govora, va intra în Consiliul Judeţean Claudiu Popa, iar în locul lui Victor Stănculescu va accede ca şi consilier judeţean Cristian Iliescu. Însă, în cazul vacantării locului de consilier judeţean al lui Victor Stănculescu şi validării mandatului lui Cristian Iliescu (supleant pe lista PNL) lucrurile nu sunt încă clare. Consilierul Victor Stănculescu a anunţat că şi-a retras demisia, depunând adresă la Consiliul Judeţean, pe ordinea de zi a şedinţei nu apare nici o specificaţie despre acest demers, fiind puse pe ordinea de zi doar proiectul de hotărâre pentru vacantarea locului şi cel pentru validarea unui alt consilieri de pe lista de supleanţi a PNL.
Pentru PSD, în Consiliul Judeţean, vor intra trei noi consilieri judeţeni în locul lui Bogdan Matei, Daniela Oteşanu şi Ovidiu Ştefan Popa, aleşi parlamentari (senator şi, respectiv deputaţi) la alegerile din 11 decembrie 2016. Astfel, locul Danielei Oteşanu va fi luat de Dănuţ Iordache, locul lui Ovidiu Ştefan Popa va fi luat de Gheorghe Bobocea, iar cel al lui Bogdan Matei de Dănuţ Zgripcea. Noii consilieri judeţeni vor fi cooptaţi şi în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe locurile rămase libere prin demisia vechilor consilieri.

Valoarea taxelor şi tarifelor din 2017

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean din data de 30 decembrie 2016 se află şi proiectul de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2017. Propunerea Executivului Judeţean este ca nivelul taxelor să rămână acelaşi ca în anul 2016. Astfel, pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban. se stabileşte o taxă, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism. Valorile acestei taxe rămân aceleaşi ca în anul 2016. De asemenea, taxa pentru obţinerea avizului de oportunitate, pentru documentaţiile de urbanism depuse la Consiliul Judeţean Vâlcea, va fi de 30,00 lei, la acelaşi nivel cu anul 2016. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi obţinerea avizului de oportunitate, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, se achită anticipat la casieria proprie a UAT Judeţul Vâlcea. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul urban. Proiectul de hotărâre prevede şi „Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a altor avize asemănătoare de către Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea cu avizul primarilor după cum urmează: l Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cea folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. Taxa datorată pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice, se stabileşte pe baza valorii de proiect declarate de solicitant, care corespunde înregistrărilor din cererea pentru eliberarea autorizaţiei respective, şi se plăteşte anticipat eliberării acesteia. În situaţia în care se apreciază că valoarea reală declarată a lucrărilor este subevaluată în raport cu alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale din raza de competenţă unde se realizează lucrările de construire, are obligaţia să efectueze cel puţin inspecţia fiscală parţială, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile art. 251 alin. 3 din Codul fiscal, taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile. l Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; l Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii; l Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8.00 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie; l Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a clădirilor, se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1%, în cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a clădirii. Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a oricăror construcţii şi amenajări care nu sunt de natura clădirilor se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1% asupra valorii reale a construcţiilor sau amenajărilor supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul autorizaţiei. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită desfăşurată a clădirii supuse desfiinţării, iar pentru celelalte construcţii şi amenajări care nu sunt de natura clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea reală a construcţiilor sau amenajărilor supuse desfiinţării; l Pentru prelungirea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire taxa este de 30% din taxa iniţială. Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau autorizaţiei de construire, structura de specialitate înştiinţează beneficiarul despre necesitatea prelungirii valabilităţii, în cazul în care lucrările de construire nu se finalizează până la termen. În cazul în care lucrările de construire nu au fost executate până la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire şi nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii acesteia, la data regularizării taxei se stabileşte separat şi taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire. Taxa pentru avizarea emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, încasată de către primăriile care au încheiat convenţii cu UAT Judeţul Vâlcea este de 15.00 lei.

Alte proiecte de hotârâre

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2017; Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natura, pentru anul 2017; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza: Studiu de fezabilitate “Montare module de epurare containerizate şi înlocuire cămine de vizitare şi reţele de canalizare incintă – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pentru anul 2017;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 31 martie 2016. De asemenea, vor fi supuse dezbaterii atribuirea de licenţe pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe câteva trasee din judeţ operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Tot în şedinţa din 30 decembrie vor fi supuse dezbaterii consilierilor judeţeni: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării şi sustenabilităţii proiectului “ŞANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAŢĂ”, promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; Proiect de hotărâre privind stabilirea unei persoane pentru conducerea Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale, ale judeţului Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.

Traian Guminski