“FII ȘI TU ANTREPRENOR” – Proiect implementat în regiunea Sud-Vest Oltenia

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ – ADAF, în calitate de beneficiar, împreună cu ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVARE-ARoTT, în calitate de partener, implementeaza in regiunea Sud-Vest Oltenia proiectul „FII ȘI TU ANTREPRENOR” – POCU/82/3/7/106494, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. ”Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, prin schema Romania Start Up Plus.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 09.01.2018 cu un buget total de 8,858,170.58 lei. Proiectul are drept obiectiv general creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
– Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Vest Oltenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 310 de persoane care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială.
– Constientizarea a 310 persoane din grupul tinta privind temele de inovare sociala, reducerea emisiilor de gaze, utilizarea eficienta a resurselor, imbunatatirea utilizarii TIC, de sanse, dezvoltarea durabila, non-discriminarea.
– Stimularea inițiativei antreprenoriale individuale prin acordarea de ajutoare de minimis pentru înființarea a minimum 38 de întreprinderi noi și crearea a minimum 76 de noi locuri de muncă.
– Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat pentru consolidarea și punerea în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în scopul înființării afacerilor.
– Sprijinirea dezvoltării și menținerii pe piață a celor minimum 38 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului.
Grupul țintă al proiectului este format din 310 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban), respectiv Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia.
Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:
– Formarea antreprenorială
– Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
– Program de monitorizare a functionării și dezvoltării afacerilor.
– Teme de inovare socială
Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și manageriale, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, autorizat ANC şi se va desfăşura pe parcursul a 5 zile.
Vor fi derulate 16 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect (în medie 20 participanți/stagiu de curs). Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate ANC.
Motivația principală o va reprezenta însă posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare de maxim 38.000 de Euro) care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, vor fi lansate 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât persoanelor din grupul tintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenţionează să își deschidă o afacere. În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi selectate minimum 38 de planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis.
Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:
Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin
Adresa: Bucuresti, str. Amman nr.36, sector 1, cod postal 011614
Telefon: 0722-295.362; +4021.210.10.42
Email: gela.rotaru@adaf.ro; sudvestoltenia@gmail.com