Cum să devii pompier

În speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre activitatea de prevenire şi stingere împotriva incendiilor, protecţie civilă, geniu, apărare împotriva armelor de distrugere în masă şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, vă propunem profesia de ofiţer pompier şi subofiţer pompier şi protecţie civilă.

Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus în România, se pot urma cursurile:
Academiei de Poliţie „Alex. Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri din Bucureşti
Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti
Facultatea de Pompieri din Bucureşti este o instituţie militara de învăţământ superior din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, cu durata de şcolarizare de 4 ani – cursuri de zi, în specializarea Instalaţii pentru construcţii – pompieri. Este acreditata prin H.G.R. nr.135/1999. Număr de locuri 35 ( bărbaţi), din care 1 pentru romi.
Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 2 ani – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri. Număr de locuri 224 (bărbaţi), din care 2 pentru romi.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatul trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 sa aibă cetăţenie româna şi domiciliu în România
 să cunoască limba română scris şi vorbit
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 sa fie declarat apt medical, fizic şi psihic (apt psihotehnic – pentru maiştri militari auto si subofiţeri pompieri)
 să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2016
 sa fie absolvent de liceu, cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat
 să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7ani
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 sa aibă vârsta de până la 27 de ani;
 sa fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8.00
 să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ
 sa aibă înălţimea de minimum 1,65 m.

Dosarul de recrutare este constituit din următoarele acte si documente:
 cererea de înscriere
 diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţa (original) care atesta absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat(trebuie menţionate media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu şi media la purtare) pentru candidaţii care a absolvit în anul 2016
 foaia matricola pentru clasele IX – XII (original sau copie legalizată)
 copii ale actului de identitate ( C.I. / B.I. ), carnetului de muncă şi, dacă este cazul şi livretului militar
 copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă
 autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului
 certificat de cazierul judiciar pentru candidat
 caracterizare de la ultimul loc de munca (şcoala sau unitate militara)
 4 fotografii tip buletin de identitate 3×4 cm şi 2 fotografii 9×12, color
 fisa medicala tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (copie pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti care au prima opţiune Facultatea de Pompieri)
 copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie a permisului de conducere şi psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior). Psiho-testul auto care să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C (pentru candidaţii care nu deţin permis de conducere) (numai pentru candidaţii de la Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti, cu excepţia celor care sunt posesori ai permisului de conducere categoria B şi C)
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii si acceptare a condiţiilor de recrutare
 certificatul de examinare psihologica sau nota compartimentului personal, în cazul în care rezultatul examenului psihologic s-a comunicat pe baza de tabel nominal
 dovada achitării contravalorii studiilor, pentru candidaţii care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat, pentru un alt program de studii universitare de licenţă (numai pentru candidaţii la Academia de Poliţie „A. I. Cuza” – Facultatea de Pompieri); Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2016 nu au obligaţia depunerii declaraţiei.
Pentru participarea la concursul de admitere, candidatul va achita o taxa în prima zi de prezentare la sediul instituţiei de învăţământ. Este exceptat de la plata taxei de concurs, candidatul care probează cu acte ca se afla în una din situaţiile enumerate în Rgulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2016 în facultăţile Academiei de Poliţie „A.I. Cuza”.

Desfăşurarea admiterii:
Facultatea de Pompieri din Bucureşti
 înscrierea pentru concurs se face până la data de 27.05.2016
 depunerea dosarelor: se face până la data de 24.06.2016
 desfăşurarea concursului: 27 – 29.07.2016
 Probe: – de aptitudini – examinare medicală, psihologică şi verificarea aptitudinilor fizice (eliminatorii)
– de cunoştinţe: www.academiadepolitie.ro
Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti
 înscrierea pentru concurs se face până la data de 29.07.2016
 depunerea dosarelor: se face până la data de 19.08.2016
 desfăşurarea concursului: 03 – 10.09.2016
 Probe: – de aptitudini – examinare medicală, psihologică şi verificarea aptitudinilor fizice (eliminatorii)
– de cunoştinţe: www.scoaladepompieri.ro
Coordonate ale vieţii de elev
 încazarmare pe toata durata studiilor
 program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica
 învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură
 activităţi cultural-sportive
Restricţii sociale
 interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise
 interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora
 absenta condamnării penale
Avantaje sociale la absolvire
 loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)
 salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative
 obţinerea permisului de conducere auto profesionist (categoriile B şi C)
 recunoaşterea stagiului militar
 dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.
Pentru informaţii suplimentare, va puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27/124.