Cum poţi să devii pompier la Vâlcea

Pentru a deveni cadru militar (ofiţer, maistru militar sau subofiţer), se pot urma cursurile: Academiei de Poliţie „Alex. Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri din Bucureşti sau Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti.

Până la data de 26.05.2017 candidaţii pentru facultate trebuie să se înscrie la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vâlcea (Rm. Vâlcea str. Decebal nr.7), iar pentru şcoală până la data de 21.07.2017.
Facultatea de Pompieri din Bucureşti este o instituţie militara de învăţământ superior din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, cu durata de şcolarizare de 4 ani – cursuri de zi, în specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”. Este acreditata prin H.G.R. nr.135/1999. Număr de locuri 50 ( bărbaţi), din care 1 pentru romi.
Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,PAVEL ZĂGĂNESCU” Boldeşti este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 2 ani – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri. Număr de locuri 225 (bărbaţi), din care 2 pentru romi.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidatul trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
p) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
Coordonate ale vieţii de elev
 încazarmare pe toata durata studiilor
 program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica
 învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură
 activităţi cultural-sportive
Avantaje sociale la absolvire
 loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)
 salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative
 obţinerea permisului de conducere auto profesionist (categoriile B şi C)
 recunoaşterea stagiului militar
 dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.
Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:
Probe: – de aptitudini – examinare medicală, psihologică şi verificarea aptitudinilor fizice ( eliminatorii );
– de cunoştinţe: discipline matematică şi fizică
Pentru informaţii suplimentare, va puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27/124 sau accesând paginile de internet:
www.academiadepolitie.ro (http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/subiecte/subiecte_pompieri.html), www.isuvl.ro, www.scoaladepompieri.ro/(http://www.scoaladepompieri.ro/probe%20concurs.htm ).