Cimitir public la Râureni

Prin Hotărârea nr. 267/2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat demararea procedurilor legale pentru achiziţionarea terenului în suprafaţă de 2112,81 mp, situat în zona Târgului Râureni, înscris în Cartea Funciară nr. 13485, în vederea realizării amenajărilor specifice Cimitirului public Râureni, prin întocmirea unui raport de experiză tehnică de evaluare. Achiziţionarea terenului şi raportul de expertiză tehnică de evaluare vor fi supuse Consiliului Local spre aprobare într-o şedinţă ulterioară.

Prin Hotărârea nr. 272 din 28 decembrie 2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat achiziţionarea prin cumpărare a terenului în suprafaţă totală de 27.500 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Târgului Râureni, preţul de cumpărare fiind de 7 euro/mp, aşa cum a fost stabilit prin rapoartele de evaluare întocmite de un evaluator atestat ANEVAR. Potrivit prevederilor alin. (2) al art.1 din hotarârea mai sus amintită, achiziţionarea terenului in suprafaţa de 27.500 mp se face in vederea realizării Cimitirului public din zona Târgului Râureni numai după obţinerea acordului notarial al tuturor proprietarilor cu privire la vânzarea terenurilor deţinute în proprietate şi afectate de realizarea acestei investiţii. Până în prezent, din numărul total al proprietarilor celor 9 (noua) loturi de teren pe care urmează să se amenajeze cimitirul public s-au prezentat la biroul notarial şi au semnat acordul pentru vânzare proprietarii a 8 (opt) din cele 9 (noua) loturi, precum şi 2 (doi) din cei 4 (patru) coproprietari ai lotului 9 (noua).
Menţionăm că unul dintre proprietarii celor 8 loturi pentru care s-a obţinut acordul de vânzare, Nicolescu Claudiu Aurelian este de acord cu vânzarea terenului în suprafaţa de 816 mp afectat de realizarea obiectivului de investiţii mai sus amintit, cu condiţia achiziţionării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea şi a terenului în suprafaţă de 2112,81 mp situat în imediata vecinătate a amplasamentului propus pentru amenajarea cimitirului la acelaşi pret de 7 euro/mp. Precizăm că această suprafaţă de teren identificată in planul de situatie anexat prezentului raport poate fi utilizată pentru extinderea cimitirului sau pentru realizarea amenajarilor specifice cimitirelor publice.
Menţionăm că dreptul de proprietate publică asupra terenurilor afectate de obiectivele de investiţii respective, aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice, se dobândeşte, conform prevederilor art.863 din Codul Civil, prin achiziţie publică; prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public; prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, devine de uz ori de interes public; prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ- teritoriale în domeniul public al acesteia, în condiţiile legii.

Traian Guminski