Atenție, cetățeni! Cum se plătesc impozitele şi taxele locale în Râmnicu Vâlcea pe anul 2016

Conform prevederilor art. 495 lit. a) din Legea nr. 227/2015 ”persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului 2016 ITL 001, cu valoarea de impozitare a clădirii” care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la 31.03.2016;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Declaraţia ITL 001 poate fi descărcată de pe site-ul: http://www.primariavl.ro/cereri-formulare/item/372-declaratie-fiscala-pentru-stabilirea-impozitului-pe-cladiri-in-cazul-persoanelor-fizice
În înţelesul titlului IX din Legea 227/2015:
– clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
– clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
– clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială;

Având în vedere prevederile art. 457, 458 şi 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile H.C.L. nr. 281/2015 privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016, vă comunicăm:

Impozitul pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice:
1. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii de impozitare.
2. În situaţia în care persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă nu depun până la data 31.03.2016 declaraţiile fiscale mai sus menţionate, impozitul pe clădire se calculează în conformitate cu prevederile art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din acceaşi lege.
3. Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii de impozitare calculată conform art. 457 din Legea 227/2015.
4. Pentru clădirile mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează porin însumarea impozitului calculat pentru partea de clădire rezidenţială cu cel pentru partea de clădire nerezidenţială.

Taxa pe clădiri:

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului, iar perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.