APAVIL scoate la concurs două posturi de economist

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a 2 posturi:
– 1 post economist în cadrul Biroului Contabilitate Patrimoniu
– 1 post economist în cadrul Biroului Analiză, Buget, Prețuri, Tarife și Control Financiar Preventiv

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Condiții generale:
a) Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime și alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice:
– Studii economice superioare de lungă durată;
– Vechime în specializarea financiar-contabilitate de cel puțin 5 ani;
– Cunostințe privind contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune;
– Cunoștințe în utilizarea PC, Word, Excel, programe informatice de contabilitate;
– Capacitate de analiză și sinteză;
– Abilități de comunicare și relaționare;
– Deținerea unui atestat de Expert contabil-constituie avantaj.
Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
f) curriculum vitae, model European;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).
Desfășurarea concursului:
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.10.2019, ora 1500
– proba scrisă va avea loc în data de 18.10.2019, ora 0900
– interviul va avea loc în data de 24.10.2019, ora 0900
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.10.2019, ora 1500 la Registratura APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I, nr.3-5.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.
Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr.3-5.
Tematică și Bibliografie:
 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilității nr.82/1991- republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale nr.15/1994, republicată;
 Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;
 Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
 Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
 Legea nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Calendarul concursului:
14.10.2019, ora 1500 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
15.10.2019, ora 1500 selecţia dosarelor de concurs şi afișarea rezultatelor selecției dosarelor
16.10.2019, ora 1300 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
17.10.2019, ora 1500
soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
18.10.2019, ora 0900 proba scrisă
21.10.2019, ora 1400 afişarea rezultatelor probei scrise
22.10.2019, ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
23.10.2019, ora 1300 soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
24.10.2019, ora 0900 proba interviu
25.10.2019, ora 1200 afişarea rezultatelor probei interviu
28.10.2019, ora 1500 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
29.10.2019, ora 1200 soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
30.10.2019, ora 1200
afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro
Informatii suplimentare la Serviciul Resurse Umane,Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi între orele 07ºº – 15³º, vineri între orele 07ºº – 13ºº.