Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea face angajări

spit jud Vl
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea 13 posturi vacante şi temporar vacante.

Posturile vacante sunt: două posturi asistent generalist PL/SS – Secţia Obstetrică Ginecologie I (durată nedeterminată); un post de asistent generalist PL/SS – Camera de Gardă OG (durată nedeterminată); un post de asistent farmacie PL/SS – Farmacia 1 punct de lucru OG (durată nedeterminată); un post asistent generalist PL/SS – Centrul de diabet (durată nedeterminată); un post de îngrijitor – Secţia Neurologie (durată nedeterminată); un post de brancardier – Bloc Operator (durată nedeterminată); un post infirmier – Secţia RMFT Călimăneşti (durată nedeterminată); un post asistent medical PL/SS -U.P.U. SMURD – durată nedeterminată); două posturi de asistent generalist PL/SS – Secţia Chirurgie Generală (durată determinată); un post de asistent generalist PL/SS- Bloc Operator (durată determinată); un post infirmier – Secţia RMFT Călimăneşti (durată determinată).
Condiţii de participare: – candidatul are cetăţenie română, cetăţenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European; – candidatul are domiciliul în România; – candidatul cunoaşte limba română vorbit şi scris; – candidatul are capacitate deplină de exerciţiu; – candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului; – candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; – pentru postul de infirmier – şcoala generală şi curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau furnizorii autorizaţi de MMFPS cu aprobarea MS – Direcţia Generala Resurse Umane certificare; – pentru postul de îngrijitor – şcoala generală.
Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea – secretariatul unităţii în termen de 10 zile lucrătoare (pentru posturile de durată nedeterminată), respectiv cinci zile lucrătoare (pentru posturile pe durată determinată) de la data publicării anunţului şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot accesa site-ul Spitalului Judeţean, secţiunea anunţuri.
Concursurile se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.