Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni organizează concurs pentru muncitor II cu atribuții de fochist

Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni, cu sediul în localitatea Vaideeni, jud. Vâlcea anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante de muncitor II cu atribuții de fochist, descrise astfel:
I. 1 post Muncitor II cu atribuții de fochist – Compartiment nedidactic;

II. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului(anexa 3 din HG 1336/2022- model orientativ);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European

III. Condiţii generale de participare la concurs:
Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din HG 1336/2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

IV. Condiţii de participare specifice:
-studii medii;
-deţinerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist;
-autorizație ISCIR

V. Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Luca Solomon, Vaideeni, în data de:
– 09.01.2023, ora 9.00 – proba scrisă;
– 09.01.2023, ora 15.00 – interviul;

VI. BIBLIOGRAFIE
– Legea 64/ 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalaliilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;
– HG nr I048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
– Legea nr 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanatate
si securitate in munca;
-Legea nr 307/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la aparare
impotriva incendiilor ;
– Curs fochist

VII- TEMATICA DE CONCURS:
· Termeni si expresii conform Legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;
· Partile principale ale unui cazan;
· Clasificarea cazanelor;
· Exploatarea cazanelor;
· Cazane si instalatii de incalzire centrala – cazane de apa calda;
· Deservirea cazanelor de incalzire centrala;
· Supravegherea cazanelor si organizarea salii cazanelor;
· Evidenta exploatarii cazanelor;
· Pregatirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului,
functionarea cazanului, oprirea, racirea si golirea cazanului.
– Securitatea si sanatatea in munca si PSI

VIII – CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 05.01.2023, ora 12,00: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 09.01.2023, ora 9:00: proba scrisă;
• 09.01.2023, ora 12.00 – afisarea rezultatelor probă scrisa
• 09.01.2023, între orele 12-13- depunerea contestațiilor;
• 09.01.2023, ora 14 -afișarea rezultatelor după contestatii
• 09.01.2023, ora 15- interviu
• 09.01.2023, ora 16- afișarea rezultatului interviului
• 09.01.2023, ora 16- rezultat final concurs
Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Luca Solomon, județul Vâlcea, e-mail svaideeni@yahoo.com, persoana de contact: Hera Măriuca, tel. 0250865350.

Director Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni, județul Vâlcea
Prof. Lăzăroiu Daciana