Şcoala Gimnazială “LUCA SOLOMON” Vaideeni angajează îngrijitor

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCA SOLOMON”, VAIDEENI ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 13.01.2017, ORA 12, PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR, PERIOADA NEDETERMINATĂ, 1 / 2 NORMĂ.

În conformitate cu prevederile HG 286/ 2011, modificat prin HG 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar se organizează concurs pentru:
Post vacant – îngrijitor ½ norma – perioadă nedeterminată.
Locul de desfășurare al concursului: Sediul unitătii școlare( localitatea Vaideeni, jud. Valcea).
Dosarele de concurs se vor depune incepând cu data de 21.12.2016 până la data de 05.01.2016, ora 14, la secretariatul unității școlare, tel: 0250865350/0787524904.
CONDIŢII SPECIFICE:
– studii (obligatoriu): medii
– vechime (obligatoriu): să aibă până la pensionare minim 10 ani
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoţional, responsabilitate şi corectitudine.
– să cunoască şi să poată identifica materialele de curăţenie de bază, necesare în activitatea de curăţenie.
– să aibă deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor
b) probă scrisă şi probă practică
c) interviul
DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE:
1. pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente.
a). Cerere de concurs adresata directorului unităţii şcolare.
b). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, certificat de căsătorie, după caz
c). Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
d). Copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea în muncă în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,
e). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f). Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulîrii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
g). Curriculum vitae;
2). Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
3).ÎIn cazul documentului stabilit la alin.(1) lit.(e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
4). Actele prevăzute la alin.1,lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării copiilor cu acestea.
Informatii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat, tel. 0250865350/0787524904, persoana de contact- secretar Hera Măriuca.

DIRECTOR,
PROF. LĂZĂROIU DACIANA