Puncte importante pe ordinea de zi a Consiliului Local Rm. Vâlcea

32 de puncte se găsesc pe ordinea de zi a Consiliului Local care se reuneşte în şedinţă ordinară vineri, 28 octombrie, ora 12.00. Printre punctele importante se regăseşte şi modernizarea târgului Râureni, acordarea unui sprijin financiar pentru acoperirea parţială, pe durata unui an, a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a filialelor din municipiul Râmnicu Vâlcea ale Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”, dar şi încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr.148/35/2004 referitoare la instituirea taxei speciale pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean.

Ordine de zi:
1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III al anului 2016.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei pentru Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) la data de 30.09.2016.
3. Raport şi proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea unei persoane aflate în situaţie de extremă dificultate.
4. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2016 prin majorare venituri şi virare de credite bugetare de la un capitol la altul şi transferuri de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea funcţionare.
5. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pentru anul 2016.
6. Raport şi proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr.148/35/2004 referitoare la instituirea taxei speciale pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean.
7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al societăţii Pieţe Prest S.A. pe anul 2016.
8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire cort de evenimente, pensiune, piscină, utilităţi şi împrejmuire teren”, str. Ostroveni nr.139, investitor S.C. SRD EVENTS S.R.L.
9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii pe cheltuieli şi scăderii din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale a investiţiilor sistate şi care nu mai au posibilitatea continuării.
10. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Canal colector ape pluviale str. Arinilor – râu Olăneşti”.
11. Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie “Modernizare târg Râureni”.
12. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.246/2011 referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.82/2001 privind stabilirea taxelor, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de transport greu şi aprovizionare în municipiul Râmnicu Vâlcea.
13. Raport şi proiect de hotărâre privind avizarea organizării de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private în municipiul Râmnicu Vâlcea.
14. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat şi activitatea de colectare şi transport a deşeurilor din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.
15. Raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziţie a unui imobil-teren.
16. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.272/28.12.2015 referitoare la achiziţionarea unor imobile terenuri în vederea realizării Cimitirului public din zona Târg Râureni.
17. Raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziţie a unui imobil, situat în zona Târgului Râureni, municipiul Râmnicu Vâlcea.
18. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2009 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local de călători.
19. Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.170/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
20. Raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de licitaţie pentru concesionarea loturilor libere situate în Râmnicu Vâlcea, zona Baraj Sud – Parc Industrial.
21. Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile de locuit din Căminul Nefamilişti G320, sc.B (fostul internat al Colegiului Economic) şi din incinta fostului Internat Şcolar Henri Coandă.
22. Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participaţiune nr.II 191/2000, încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A.
23. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru acoperirea parţială, pe durata unui an, a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a filialelor din municipiul Râmnicu Vâlcea ale Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”.
24. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
25. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii aferent instituţiilor învăţământului preuniversitar de stat şi învăţământului preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.
26. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara – Rm. Vâlcea”.
27. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială.
28. Raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA S.A.
29. Raport şi proiect de hotărâre privind solicitarea unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru reprezentanţii municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST S.A.
30. Raport şi proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulaţie în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Morilor.
31. Informare privind derularea Contractului de concesiune a serviciului de asistenţă medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.24400/22.07.2014, aşa cum a fost modificat şi copletat prin Actul adiţional nr.9821/16.03.2015.
32. Informare privind măsuri de recuperare a prejudiciului constatat prin Decizia Curţii de Conturi nr.22 din 25.07.2014.