Primăria Păușești Otăsău are nevoie de șofer

PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Păușești, Str. Principala, Nr. 80, Județul Vâlcea, organizează în condițiile legii concurs de recrutare si selecție, pe perioada nedeterminata, în vederea ocupării postului vacant:

Compartimentul TRANSPORTURI – SOFER CAT. B, C, CE si D: 1 post
Concursul se va organiza la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea, după cum urmează:
– proba scrisă 16.08.2021 ora 10:00
– interviu 17.08.2021 ora 10:00

Condiții generale de participare la concurs:

– Să aibă cetățenie română si domiciliul în România;
– Cunoaște limba română, scris și vorbit;
– Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
– Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor vizate;
– Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul familie;
– Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă, cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
– Să aibă capacitatea de a lucra în colectiv și disponibilitatea de a lucra uneori în weekend.
– Condiții de studii: absolvent liceu, școală profesională sau 10 clase (cu diplomă)
– Condiții de vechime: minimum 1 an vechime în cat. D.
Constituie avantaj: atestat transport persoane. Se oferă salariu atractiv.

Condiții de desfășurare a interviului:

– Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:13.08 2021, ora 16:00
– Dosarele se depun la sediul social al PRESADMIN SRL, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. Cerere de înscriere adresată conducătorului unității (se găsește la organizator)
2. Copia actului de identitate;
3. Copie certificat de naștere;
4. Copie certificat de căsătorie, daca este cazul;
5. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă pregătirea profesională, pentru postul vizat;
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
9. Cazier judiciar.
Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății și la tel. 0747.656.111 sau 0741.816.821.