Primăria Comunei Roșiile angajează muncitor calificat I

Primăria Comunei Roșiile, Județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de MUNCITOR CALIFICAT I (mașinist la mașini cale mecanizare ușoară și grea), normă întreagă, perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Administrație publică şi activități administrative.

Condiții generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
o documente de calificare (atestat, diplomă, certificat calificare sau orice alte documente care să ateste pregătire în domeniul cu profil tehnic – mașinist cale mecanizare ușoară și grea; mașinist la mașini terasamente);
o posedă permis de conducere minim ”C”;
o posedă experiență în domeniu minim 0 ani.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Roșiile, județul Vâlcea după următorul calendar:
– în data de 01.11.2019, ora 1000 – Susţinerea probei scrise şi ora 1500 proba practică (eliminatorii);
– în data 06.11.2019, ora 1000 – Susţinerea interviului.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura primăriei Roșiile, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, ultima zi de depunere fiind 23.10.2019, ora 1600 .

Conținutul dosarului de concurs: pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține documentele conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind concursul sunt disponibile accesând pagina oficială www.primariarosiile.ro sau la sediul primăriei Roșiile. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Roșiile, Județul Vâlcea, telefon: 0250867635, fax 0250867612 – dl. Avram Cătălin-Constantin.