Informaţii pentru angajatori: Ucenicia la locul de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea revine cu noi informaţii pentru angajatorii care doresc să angajeze ucenici:

1) Legislaţia specifică:
– Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
2) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.
3) Paşii de urmat pentru angajatorii care doresc să organizeze ucenicie:
 comunicarea locurilor de muncă vacante de către angajatori (completare formular tipizat şi se depune la AJOFM Vâlcea);
 întocmirea contractului de ucenicie: se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română şi se înregistreaza în termen de 20 de zile la Inspectoratul Teritorial de Munca Vâlcea; durata contractului este determinată între 1 şi 3 ani, funcţie de nivelul de calificare, pentru dobândirea competeţelor profesionale ale ucenicului). Prin contractul de ucenicie, ucenicul se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru angajatorul care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.
Contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la: denumirea calificării pe care urmeză să o dobândească ucenicul; denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională de ucenicie la, locul de muncă; numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia (desemnarea coordonatorului revine angajatorului din cadrul personalului propriu); locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; obligaţii suplimentare ale angajatorului; obligaţiile ucenicului; alte clauze.
 încheierea convenţiei cu AJOFM Vâlcea – pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj (se acordă suma de 1125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie). Convenţia se încheie în termen de 30 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie. Angajatorul depune următoarele acte: actul de identitate al ucenicului (copie); contractul de ucenicie, înregistrat la ITM (copie)
 finalizarea programului de ucenicie – se realizează conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor (OG 129/2000, cu mofificările şi completările ulterioare. În urma examenului de absolvire, ucenicul primeşte un certificat de calificare cu recunoaştere naţională.
4) Paşii de urmat pentru persoanele care doresc să devină ucenici:
• înregistrarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţa AJOFM Vâlcea, pe baza următoarelor documente: actul de identitate (original şi copie); acte de studii şi calificare (original şi copie); adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricţii medicale;
• solicitarea privind participarea la un program de ucenicie – persoana înregistrată la AJOFM depune o cerere (model tipizat)
5) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie: actul de identitate (original şi copie); certificatul de naştere (original şi copie); certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este pentru prestarea muncii în care se organzează ucenicia; dispoziţia de repartizare de la AJOFM; contractul de formare profesională (copie), conform OG 129/2000.
Actele în original se restituie titularului.
Important! Angajatorii care beneficiază de facilități sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă.

Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea