CUM SĂ DEVII ANGAJAT AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre activitatea de prevenire şi stingere împotriva incendiilor, protecţie civilă, geniu, apărare împotriva armelor de distrugere în masă şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, va propunem profesiile de subofiţer pompier şi protecţie civilă, precum și maistru militar auto.
Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus în România, se pot urma cursurile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 1 an – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri. Număr de locuri este de 300, din care 2 pentru romi.

 Subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă -278 locuri (275 de locuri pentru I.G.S.U., 1 loc pentru I.G.Av., 1 loc pentru D.G.P.I.,şi 1 loc pentru IGAv). Din numărul total de locuri 2 sunt pentru romi;
 Maiştri militari auto 22 locuri ( 5 locuri pentru I.G.S.U., 2 locuri pentru DGPI, 1 loc pentru CMPS, 3 locuri pentru DGCTI, 1 loc pentru DGA, 4 locuri pentru IGPR, 5 locuri pentru IGJR, 1 loc pentru IGAv.).

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la admiterea în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti

 Depunerea cererilor tip în perioada 15- 28 februarie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul 08.00-16.00;
 Evaluarea psihologică se realizează până la data de 08 martie 2021 potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuţii de recrutare;
 Dosarele complete se depun: până la 10 martie 2021 ;
 Transmiterea dosarelor până la 12 martie 2021;
 Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice în perioada 18-24 martie 2021;
 Proba eliminatorie de evaluare a cunoştinţelor în data de 27 martie 2021;
 Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se depun personal de către candidaţi la sediul unităţii de învăţământ, în termen de 2 ore de la afişarea rezultatelor.
 Examinarea medicală în perioada 29 martie-16 aprilie 2021 se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr.105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor;
 Rezultatele finale până la data de 17 aprilie 2021- sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităţii de învățământ
I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, criteriu specific nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

II. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
1. Cererea de înscriere, conform modelului tip;
2. Curriculum vitae – Europass (CV);
3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare conform modelului tip;
4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
5. Diploma de bacalaureat (copie) şi foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) .
6. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
8. Certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;
9. Certificatul de examinare psihologică;
10. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie (conform O.M.A.I. nr.105/2020);
11. Consimţământul informat;
12. Trei fotografii color 3×4 și 1 fotografie color 9×12 cm;
13. Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr.105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoştintelor, în perioada 29 martie-16 aprilie2021);
14. Documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul);
15. Documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială (dacă este cazul);
16. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ / inspectoratele beneficiare.

Candidaţii etnici / minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe proprie răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

ASPECTE DE INTERERS GENERAL:
Coordonate ale vieţii de elev
 încazarmare pe toata durata studiilor
 program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica
 învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură
 activităţi cultural-sportive
Restricţii sociale
 interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise
 interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora
 absenta condamnării penale
Avantaje sociale
 loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)
 şcolarizare gratuită
 salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative
 recunoaşterea stagiului militar
 dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web: www.scoaladepompieri.ro
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27010/ 27123/27124.