Cum puteţi urma o şcoală de Poliţie

Cei care îşi doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de poliţist se pot înscrie pe unul din următoarele locuri: – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti: – Facultatea de Poliţie – 250 de locuri la frecvenţă, dintre care 6 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi, precum şi 50 la frecvenţă redusă; – Facultatea de Poliţie de Frontieră – 80 de locuri la frecvenţă, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2pentru alte minorităţi; – Facultatea de Jandarmi – 70 de locuri la frecvenţă, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi; – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: Specializarea Drept: 125 de locuri la frecvenţă şi 100 de locuri la distanţă, cu taxă; Specializarea Ştiinţe administrative: 50 de locuri la frecvenţă, cu taxă; – Facultatea de Pompieri – 50 de locuri la frecvenţă, dintre care 1 pentru rromi; – Facultatea de Arhivistică – 15 locuri la frecvenţă, bugetate, dintre care 2 pentru maghiari şi 5 la frecvenţă, la taxă. – Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 700 de locuri (16 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);
– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi). Locurile la instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv DirecţiaGenerală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate. Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, precum şi în şcolile de poliţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) săaibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată destructurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluăriipsihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special. m) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti); n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de celpuţin 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie deînvăţământ; p) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile. Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi până la data de27 mai a.c., iar cele pentru admiterea la şcolile de poliţie, până la data de 29 iulie a.c..
Toate detaliile cu privire la înscriere şi la desfăşurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro – Carieră – Admitere 2016.