Consiliul Judeţean va fixa taxele pentru 2016

CJ Valcea
Consiliul Judeţen Vâlcea va aproba cel mai probabil la sfârşitul acestei luni proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor şi tarifelor ce se vor aplica în 2016.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cea folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. Taxa datorată pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice, se stabileşte pe baza valorii de proiect declarate de solicitant care corespunde înregistrărilor din cererea pentru eliberarea autorizaţiei respective, şi se plăteşte anticipat eliberării acesteia. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile Codului fiscal, taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a clădirilor, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, în cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a clădirii.
Pentru prelungirea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire taxa este de 30% din taxa iniţială. Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau autorizaţiei de construire, structura de specialitate înştiinţează beneficiarul despre necesitatea prelungirii valabilităţii, în cazul în care lucrările de construire nu se finalizează până la termen.
Taxa pentru avizarea emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea , încasată de către primăriile care au încheiate convenţii cu UAT Judeţul Vâlcea, este de 15 lei. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi 50% la bugetul propriu al judeţului.
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea este de 32 lei/mp sau fracţiune de mp. Această taxă este datorată de persoanele fizice şi juridice beneficiare şi se face venit la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea.
Taxele pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură, precum şi taxele pentru fotografiere, filmare în interior rămân neschimbate în 2016.