Comuna Gusoeni: Licitație publică privind închirierea unui spațiu cu destinația de unitate farmaceutică

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Gușoeni, sat Gușoeni, Str. Principală nr. 1, județul Vâlcea, cod de identificare fiscală 2573845, telefon 0250/764.102, fax 0250/764.102, e-mail: gusoeni@vl.e-adm.ro, persoană de contact: Pătrașcu Sorina Gheorghița.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul cu destinația de unitate farmaceutică compus din 3 camere în suprafață totală de 100 mp, din clădirea Atelier meșteșugăresc P+1E situată în comuna Gușoeni, str. Principală nr. 9, aparținând domeniului public al comunei Gușoeni. Închirierea se face conform Hotărârii Consiliului Local Gușoeni nr. 5 din 31 ianuarie 2023 și conform art. 332-335 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Gușoeni.

3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Gușoeni, comuna Gușoeni, sat Gușoeni, Str. Principală nr.1, județul Vâlcea, telefon 0250/764.102, fax 0250/764.102, e-mail: gusoeni@vl.e-adm.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 5 mai 2023 ora 15:30.
4. Informații privind ofertele:
4.1 Data limita de depunere a ofertelor: 15 mai 2023 ora 15:30.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Gușoeni, comuna Gușoeni, sat Gușoeni, str. Principală nr. 1, județul Vâlcea.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17 mai 2023, ora 11.00, la sediul Comunei Gușoeni, comuna Gușoeni, sat Gușoeni, Str. Principală nr. 1, județul Vâlcea.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, localitatea Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, județul Vâlcea, telefon 0250/739.120 fax: 0250/732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.04.2023