CAS VÂLCEA: În atentia FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN AMBULATORIU

Având în vedere:
– dispozițiile art. 258 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu completările și modificările ulterioare,
– dispozițiile art. 198 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
– Ordinul comun MS/CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

CAS VÂLCEA aduce la cunoștința furnizorilor că, în perioada 13 decembrie 2023 – 28 decembrie 2023, se organizează sesiune de contractare pentru domeniul de asistență medicală PENTRU SPECIALITATEA MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN AMBULATORIU, sesiune de contractare care va avea ca obiective:

1. Intrarea în relație contractuală cu CAS Vâlcea începând cu 1 ianuarie 2024 a furnizorilor autorizați și evaluați/acreditați la data publicării anunțului de contractare, furnizori noi care nu au contract în derulare cu CAS Vâlcea și care solicită intrarea în contract cu CAS Vâlcea, în limita fondurilor bugetare aprobate de către CNAS pentru 2024.
2. Încheierea de acte adiționale la contractele aflate în derulare cu furnizorii aflați în contract cu CAS Vâlcea și care doresc, începând cu data de 1 ianuarie 2024 să suplimenteze numărul personalului medical care intră sub incidența contractului încheiat cu CAS Vâlcea sau suplimentarea tipului și a numărului de aparate aflate în dotare și cu care furnizorul asigură acordarea serviciilor medicale.

Pentru această sesiune de contractare, CALENDARUL aprobat este următorul:

Informații privind procedura de depunere a documentelor necesare și obligatorii si formularele tipizate, se regasesc pe site-ul institutiei, http://www.casan.ro/casvl/, secțiunea INFORMAȚII pentru FURNIZORI/ Contractare – sesiune Decembrie 2023.
Notă: Documentele necesare incheierii contractelor/actelor adiționale se transmit in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Alin Costinel VOICULEȚ