APIA oferă depăgubiri fermierilor afectaţi de secetă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea reaminteşte potenţialilor beneficiari că, în data de 27 octombrie 2015, a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin fiind data de 2 decembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv: n producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; n producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; n producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. Criteriile de eligibilitate sunt: să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%; să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015. Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ. Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau judeţene unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente: a) copie a B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/ procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al reprezentantului mandatat; b) copie a atestatului de producător, după caz; c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al împuternicitului/ reprezentantului legal; d) copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice; e) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice. Solicitantul va prezenta şi documentele originale pentru copiile prevăzute la punctele a-c.