APAVIL: A fost semnat Contractul de finanțare pentru “Proiectul Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești“- cod SMIS 2014+ 161869

APAVIL S.A. – operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în
calitate de Beneficiar al Proiectului împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 au semnat în data de 14.12.2023, Contractul de Finanţare nr.2321, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului “Proiect Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești“, cod SMIS 2014+ 161869.
Perioada de implementare a proiectului este de 106 luni, respectiv între data de 02 martie 2015 și data de 31 decembrie 2023 care poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și instrucțiunilor AM POIM.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din judeţul Valcea incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
 Conformarea cu angajamentele României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu
privire la colectarea și epurare apelor uzate urbane, transpusă în legislația națională prin H.G. nr.352/2005, principalele măsuri propuse vizând următoarele:
• creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de canalizare,
• îmbunătăţirea calităţii efluentului,
• reducerea ratei de infiltraţii în sistemul de canalizare,
• îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a nămolului provenit de la staţiile de epurare.
 Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman,
așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr.458/2002 și Legea nr.311/2004 cu privire la calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, principalele măsuri propuse vizând următoarele:
• creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă,
• alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie.
Proiectul „Proiect Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești“, cod SMIS 2014+ 161869 se încadrează în Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, având ca Obiectiv specific – 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 38.035.311 lei fără TVA, din care contribuția publică este de 35.753.192,34 lei (94%) și contribuția operatorului regional este de 2.282.118,66 lei (6%) și include patru contracte de prestări servicii și șapte contracte de lucrări de tip execuție. AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 35.038.128,49 lei, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.
Pentru informații suplimentare vă rugăm sa vizitati pagina www.apavil.ro, sectiunea Fonduri Europene – POIM 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site-ul: www.mfe.gov.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Persoana de contact: Aurelian Petrică
Șef Unitatea Implementare Proiecte
Tel/Fax:0250739939; e-mail:aurelian.petrica@apavil.ro