ANUNȚ ROȘIILE privind ocuparea postului contractual de execuție de casier în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile, Județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat pe perioadă nedeterminată, de casier.

Condiții generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
o Studii medii cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic;
o Vechime în muncă minim 3 ani în domeniul economic.
Concursul se va desfășura la sediul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile după următorul calendar:
– în data de 23.06.2020, ora 1000 – Susţinerea probei scrise şi ora 1500 proba practică (eliminatorii);
– în data 26.06.2020, ora 1000 – Susţinerea interviului.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Roșiile (Str. Principală nr. 124, sat Roșiile, comuna Roșiile, județul Vâlcea – incinta Căminului Cultural), în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, ultima zi de depunere fiind 15.06.2020, ora 16.00.
Conținutul dosarului de concurs: pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține documentele conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind concursul sunt disponibile la sediul Serviciului Public de Alimetare cu Apă și canalizare Roșiile, sediul Primăriei Roșiile cât și accesând pagina oficială a primăriei Roșiile www.primariarosiile.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la d-na. Pătru Silvia – Șef SPAC Roșiile, tel. 0741545665 și domnul Avram Cătălin-Constantin – secretar general UAT Roșiile – persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, tel. 0745589995.

Șef SPAC ROȘIILE – Pătru Silvia