Deputatul Eugen Neaţă anunţă creşteri salariale de la 1 noiembrie

Parlamentarul social democrat a intrat în atenţia presei centrale. Unii din colegii noştri din Bucureşti consideră că deputatul Eugen Neaţă beneficiază de un spaţiu excesiv acordat de presa vâlceană. Dar nu este vina nimănui că Eugen Neaţă păstrează obiceiurile din anii în care a fost poliţist şi dă permanent “raportul”. Comunicarea sa cu cetăţenii şi cu mas media este una extraordinară. Vă prezentăm o postare de pe contul său de facebook făcută azi, menţionând că orice acţiune ar întreprinde în Paralment sau în teritoriu acesta o explică detaliat în mod public şi o ilustrează de multe ori cu documente sau fotografii de la faţa locului.


“Am votat astazi, in plenul Camerei Deputatilor (camera decizionala) proiectul de lege care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.152/2017 in scopul instituirii unor reglementari privind eliminarea discrepantelor salariale si in ce priveste stabilirea salariilor lunare ale politistilor si personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne si unitatile/institutiile/structurile aflate in subordinea sa, precum si ale personalului civil din institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, care nu au beneficiat de aplicarea majorarilor prevazute de legea mentionata.
Acesta a fost votat cu 263 de voturi pentru, 3 voturi impotriva si 4 abtineri.
Proiectul cu amendamentele depuse de mine si colegii mei din comisie, a fost dezbatut si votat in unanimitate in sedinta comuna a Comisiei pentru munca si protectie sociala si Comisia pentru buget, finante si banci.
Modificarile aduse la Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare sunt urmatoarele:
“Art.I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56 din 4 august 2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:
– La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.”
Art.II. – Începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare.
Art.III. – (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor prevăzută la alin.(1), precum și stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Pentru funcțiile din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice care nu au corespondent în statul de funcții al aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin.(1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte funcții existente la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin.(1), pe baza unor criterii aprobate prin ordinul prevăzut la alin.(2).
(4) Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin.(3) beneficiază de creșterea salarială
procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispozițiilor alin.(1) pentru funcția cu care se asimilează. În situația în care din aplicarea dispozițiilor alin. (1) pentru aceeași funcție rezultă creșteri salariale procentuale diferite, pentru funcțiile prevăzute la alin.(3) se va calcula și acorda o creștere procentuală medie.
(5) Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăși salariul aferent funcției prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin.(1).
(6) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), respectiv la acordarea creșterii salariale prevăzute la alin.(3) și (4) sunt, pentru funcțiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuțiile specifice, complexitatea activității, nivelul de coordonare, iar pentru funcțiile de execuție acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradația, nivelul de studii, atribuțiile specifice.
(7) Criteriile de asimilare prevăzute la alin.(6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul ministrului finanţelor publice putându-se aproba și alte criterii de asimilare, precum și metodologia concretă de acordare a creșterii
salariale procentuale prevăzute la alin.(3) și (4).
(8) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin.(1), respectiv alin.(3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menține în plată cuatumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.
(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pe funcții de același fel, salarizat potrivit alin.(1) sau, după caz, alin.(3), inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, stabilit în condițiile prezentei legi, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”
Multumesc colegilor pentru votul dat!”

Traian Guminski