Concurs pentru ocuparea a două posturi nedidactice la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”

Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din municipiul Râmnicu-Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea a două posturi vacante personal contractual pe perioadă nedeterminată după cum urmează:

– Secretar I S – 1 post;
– Pedagog școlar II S – 1 post
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copia certificatului de naştere;
d)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
e)copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională
f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i)curriculum vitae;
j)referințe de la ultimul loc de munca.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se depun la Secretariatul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Nicolae situat în Rm. Vâlcea, str. Antim Ivireanul nr. 17,ultima zi de depunere fiind 08.08.2017
Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de Secretar I S:
Studii superioare ( Economic, Management, Juridic, Lb.și lit.romana;
Vechime în specialitate minim 5 ani;
Cunoştinţe privind întocmirea si administrarea corespondenţei oficiale;
Cunoştinţe privind încadrarea personalului;
Noţiuni de comunicare în relaţii publice;
Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: Edusal, Revisal, SIIR;
Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer,baze de date.

Pentru postul de Pedagog școlar:
– sex masculin
– absolvent – Facultatea de Teologie
– avizul cultului
– abilităţi de relaţionare -comunicare şi pentru munca în echipă
– disponibilitate pentru program flexibil
Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de Pedagog şcolar:
· Tematica
Deficienţe, clasificarea şi caracterizarea lor, Metodele muncii educative, Gestionarea situaţiilor medicale,conflictuale, Măsuri de igienă şi protecţie
Organizarea şi managementul activităţilor cu elevii interni
· Bibliografia
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011- Secţiunea 13
Legea nr. 272/21.06.2006- Legea privind protecţia si promovarea drepturilor copilului

Capitolul II-Drepturile copilului
Legea nr.319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă-Obligaţiile lucrătorilor
Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor,Capitolul II,

Secţiunea 6, art.21,22
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar –

Monitorul Oficial nr.234/13.01.2015;
Regulamentul de ordine interioară pentru internat şi cantină.

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de Secretar I S:

TEMATICA CONCURSULUI
Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;

2 . Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
Duplicate ale actelor de studii;
Documente şcolare;
Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
Arhivarea şi circuitul documentelor;
Intocmirea și gestionarea bazelor de date Edusal, Revisal, SIIR.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de secretar
Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale;
OMEC 5115/2014 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
OUG 21/2012 – privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale;
Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
H.G. 286/2011 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată cu HG 1027/2014;
H.G. 250/1992 – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
.Legea 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999;
HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;

16 .Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;
OUG nr 10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învăţământ;

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj

Candidaţii care nu obţin minim 70 de puncte la prima probă (lucrare scrisă) nu pot participa la a doua probă (interviul)

În conformitate cu art.32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările aprobat prin HG 286/2011 şi completările ulterioare :
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul sediul Seminarului Teologic Ortodox “Sf.Nicolae”, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art.32 alin.(2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii , la telefon 0250711570.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-24.07.2017 – afişare anunţ concurs;
-08.08.2017 – ora 1430 , data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
-09.08.2017 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;
-10.08.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare;
-11.08.2017 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;
-17.08.2017 – proba scrisă;
-18.08.2017 – afişare rezultate proba scrisă;
-21.08.2017 – depunere contestaţii proba scrisă;
-22.08.2017 – soluţionare contestaţii proba scrisă;
-23.08.2017 – proba interviu ora 10,00 ;
-24.08.2017 – depunere contestaţii proba interviu;
-25.08.2017 – soluţionare contestaţii proba interviu;
-28.08.2017 – comunicare rezultate finale concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Nicolae”, tel. 0250/711570

DIRECTOR ,
Pr. prof. dr.ZARĂ ȘTEFAN